Heeft kinderdagverblijf ’t Knuffeltje een eigen babygroep?

Bij kinderdagverblijf ’t Knuffeltje in Delft worden de baby’s opgevangen in een aparte baby groep waar zij alle liefde en aandacht krijgen en alle steun om eerste stapjes te zetten.

Hoe zorgen de medewerkers ervoor dat je baby genoeg aandacht krijgt?

Wij vinden het op ’t Knuffeltje erg belangrijk om de baby’s in een rustige, veilige en vertrouwde omgeving op te vangen, waar zij voldoende ruimte hebben om te ontdekken en alle aandacht van de babyleidster krijgen. In combinatie met het vertrouwde eet- en slaapschema en een liefdevolle en respectvolle instelling van de babyleidster voelt je kindje zich snel geborgen en veilig bij ons. Door de aparte babygroep krijgen de kleintjes volledige aandacht van hun vaste leidster.

Hoe veel leidsters zien de baby’s per week?

Ieder kindje heeft behoefte aan de geborgenheid en emotionele veiligheid. Daarom zijn er aan de babygroep van’t Knuffeltje niet meer dan 2 vaste gezichten gekoppeld.

Hoe ziet de wenperiode bij kinderdagverblijf ’t Knuffeltje eruit?

Wij zijn een groot voorstander van wennen voor zowel het kindje als voor de ouders maar ook voor onze babyleidster. Naar een kinderdagverblijf gaan is ontzettend leuk maar ook wel even wennen. Nieuwe gezichten van leidsters en andere kinderen en een nieuwe omgeving. Wennen geeft een goede start zodat iedereen snel in een nieuw ritme kan komen. Wij plannen in overleg met ouders in principe 2 wenblokken. Het kindje mag de 1e keer van 10:00 uur tot 12:00 uur komen en de 2e keer van 10:00 uur tot 13:00 uur. Naast de vaste wenblokken is er altijd ruimte voor een persoonlijk wenschema. Wij maken hier graag afspraken over met ouders.

Hoe ziet een dag op de opvang eruit?

Een dag op ’t Knuffeltje ziet er als volgt uit:
07.30 – 09.00 uur Brengen van de kinderen.
09.00 – 09.30 uur De kinderen mogen vrij spelen.
09.30 – 10.00 uur  Tijd voor een “tussendoortje”: fruit, drinken, soepstengel, koekje etc.
10.00 – 11.30 uur  De baby’s gaan naar bed.
                                 De oudere kinderen nemen deel aan een activiteit. Bijvoorbeeld voorlezen, knutselen of een spel. Wij werken met thema’s (bijvoorbeeld lente, vakantie, het lichaam, muziek enzovoort.)
                                 Bij goed weer gaan we met de kinderen buitenspelen, wandelen of naar de kinderboerderij.
11.30 – 12.30 uur  Gezamenlijk lunchen.
12.30 – 13.00 uur  De kinderen van de ochtendgroep kunnen door de ouders opgehaald worden.
                                 De jongere kinderen gaan naar bed.       
                                 De oudere kinderen kunnen vrij gaan spelen.
13.00 – 13.30 uur  De kinderen van de middaggroep kunnen worden gebracht.
13.30 – 15.30 uur  Door de oudere kinderen wordt in overleg met de leiding een keuze gemaakt uit de volgende activiteiten:

 • vrij spelen
 • groepsactiviteit (b.v. voorlezen, knutselen etc.)
 • buiten spelen, wandelen, kinderboerderij.

15.30 – 16.00 uur  Tijd voor een “tussendoortje”: yoghurt, rijstewafel met beleg of cracker.
16.00 – 16.30 uur Vrij spelen.
16.30 – 18.30 uur De ouders kunnen de kinderen ophalen.

Naast de genoemde globale dagelijkse activiteiten hebben wij dagelijks terugkerende rituelen zoals liedjes zingen voor en na het eten, deelnemen aan projectactiviteiten en naar buiten gaan.

Hoe reageren medewerkers als je baby huilt?

Er wordt op alle groepen bij kinderdagverblijf ’t Knuffeltje sensitief responsief gereageerd op de kinderen. Als een baby huilt dan krijgt hij/zij direct de aandacht van de leidster. De babyleidsters bij kinderdagverblijf ’t Knuffeltje zijn geselecteerd op basis van een competentie scan. Het vergt namelijk een aantal kernkwaliteiten om een goede babyleidster te zijn, zoals geduld, liefdevolle karakter, moederlijk instinct en organisatorisch vermogen. Wij vinden het erg belangrijk dat onze baby’s een goede start krijgen. Hierbij is een rustige omgeving van eigen groep en een vertrouwd gezicht van eigen leidster cruciaal.   

Wordt er rekening gehouden met de voedingswensen en slaaptijden van je baby?

Eigen ritme van je kindje en persoonlijke aandacht zijn gedurende het eerste jaar van de baby cruciaal. In het eerste jaar van het kindje volgen wij op de babygroep van kinderdagverblijf ’t Knuffeltje het eigen ritme van je kindje wat betreft eten, spelen en slapen. Als er speciale dieetvoeding noodzakelijk is dan overleggen wij samen hoe dat georganiseerd moet worden.

Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich in een eigen tempo. Daarom is het in de eerste maanden erg belangrijk dat je kindje zich goed in een eigen ritme kan ontwikkelen. Dit is mogelijk omdat wij een aparte babygroep hebben waar voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Zijn luiers en voeding zijn inbegrepen?

In principe hoef je zelf niets mee te nemen. Bij de kinderopvang ’t Knuffeltje in Delft zijn luiers en voeding inbegrepen. Als er speciale dieetvoeding noodzakelijk is dan overleggen wij samen hoe dat georganiseerd moet worden.

Hoe wordt er op ’t Knuffeltje omgegaan met het toedienen van medicijnen?

De leidsters van ’t Knuffeltje mogen alleen maar medicijnen toedienen na een uitdrukkelijke toestemming en instructie van de ouders.

Hoe wordt de ontwikkeling van baby's en peuters gestimuleerd?

Er gaat geen dag op kinderdagverblijf ’t Knuffeltje voorbij zonder dat er invulling wordt gegeven aan onze pedagogische visie. Om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling organiseren wij veel extra activiteiten zoals bijvoorbeeld peutergym, muziekles, creatieve workshops, taekwondo. Wij merken dat het goed werkt om met alle kinderen samen specifieke thema’s en projecten op te pakken. Samen gaan we knutselen, zingen, dansen en ondernemen we activiteiten om spelend iets te leren. Het hoogtepunt hierbij is de voorstelling die wij ieder jaar in de zomer samen met de kinderen organiseren.

De 3 plus groep krijgt bij ons speciale aandacht als het gaat om de ontluikende geletterdheid en gecijferdheid zodat onze 4- jarigen straks goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Staat kinderdagverblijf ’t Knuffeltje voor kwaliteit?

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje is al meer dan 20 jaar een begrip in Delft. Met een inspirerende visie op pedagogische opvoeding en een hechte groep vaste leidsters, die vele jaren bij kinderopvang ’t Knuffeltje in Delft werken, wordt iedere dag met veel passie en continuïteit in kwaliteit verantwoorde opvang aan Delftse baby’s, dreumesen en peuters geboden.

Hoe goed de opvang is draait het vooral om de kwaliteiten van de individuele leidsters en het team dat zij vormen. Het team van ’t Knuffeltje is zeer ervaren en werkt al jaren met elkaar samen om positief bij te dragen aan de opvoeding van kinderen. Het team is hoog opgeleid en met hun ervaring en pedagogische achtergrond zijn de Pedagogisch medewerkers in staat om met geduld, rust en liefde de kinderen te stimuleren om te spelen, te leren en te leren spelen onder het motto: spelend leren.

Wij hebben zeer goede ervaringen met het samenbrengen van kinderen van dezelfde leeftijd. Vooral voor de allerkleinsten is het belangrijk dat zij in alle rust in hun eigen dagritme eerste stapjes kunnen zetten.

Gaat je kind regelmatig naar buiten?

Bij kinderdagverblijf ’t Knuffeltje in Delft gaan de kinderen dagelijks naar buiten. Dankzij nabij gelegen Delftse Hout en de kinderboerderij kunnen zij iedere dag op pad gaan, de natuur in. Zelfs de allerkleinsten gaan mee op avontuur in de bolderkar. Even bij de konijnen en de geitjes kijken of de pony’s aaien is een vast punt van ons dagprogramma. Bovendien hebben wij een grote buitenruimte die grenst aan ons pand. Ons buitenspeelplaats heeft twee glijbanen, één voor de grote kinderen en één voor de kleintjes. De kinderen kunnen iedere dag buiten spelen.

Is er aandacht voor taal? Lezen de medewerkers je kind voor?

Op kinderdagverblijf ’t Knuffeltje besteden wij heel veel aandacht aan de stimulering van taalontwikkeling. Het voorlezen van boekjes vindt iedere dag plaats en wij beschouwen dit als basis voor taalontwikkeling. Zo maakt het kind kennis met taal, verruimt zijn woordenschat en leert verbanden leggen. Kinderen gaan onder begeleiding van pedagogisch medewerkers regelmatig naar de bibliotheek om boekjes uit te zoeken die bij het actuele thema passen. Zo zijn boeken en alle rituelen daaromheen volledig geïntegreerd in ons leven binnen ’t Knuffeltje. De 3 plus groep krijgt bij ons speciale aandacht als het gaat om de ontluikende geletterdheid en gecijferdheid zodat onze 4-jarigen straks goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Maken de medewerkers muziek met de kinderen?

Naast dagelijkse bewegingsactiviteiten zoals peutergym en dansworkshops is er iedere week muziekles op kinderopvang ’t Knuffeltje, gegeven door een erkende muziekdocente. Muziek maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van onze pedagogische visie waarbij alle activiteiten ondersteund worden met een liedje of een dansje. Er wordt ook heel vroeg kennis gemaakt met klassieke muziek en kinderen worden tijdens muzikale workshops uitgedaagd om zelf creatief aan de slag te gaan met muziekinstrumenten. Zo halen wij regelmatig de piano even erbij zodat de kinderen zelf de klanken mogen ontdekken. Een keer per jaar bereidt het team samen met alle kinderen een groot muzikaal evenement voor. Zo stimuleert  kinderopvang ’t Knuffeltje de kinderen een volgend stapje te zetten.

Doen de medewerkers (beweeg)spelletjes met de baby’s om hun ontwikkeling te stimuleren?

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje beschikt over een aparte ruim opgezette babygroep. Dit maakt het voor onze allerkleinsten mogelijk om vrij te bewegen en ongestoord op ontdekkingstocht te gaan. Om de beweging te stimuleren leggen wij de baby’s regelmatig op een matras, of op speciale zachte oefenmatten. Door speeltjes of zachte voorwerpen in de buurt te leggen dagen wij ze uit om het speelgoed te pakken. Als het kindje al zelfstandig kan zitten zijn bewegingsspelletjes op schoot erg leuk om te doen. In de geborgenheid van eigen groep onder liefdevolle aandacht van vertrouwde leidster worden de allerkleinsten gestimuleerd om eerste stapjes te zetten.

Mag je kind ook vrij spelen en zelf speelgoed kiezen?

Er is in het dagprogramma van kinderdagverblijf ’t Knuffeltje altijd ruimte voor het maken van eigen keuzes. Sterker nog, dit stimuleren wij graag bij kinderen. Tijdens vrij spelen maakt het kind eigen keuzes. Deze kunnen gaan over het speelgoed waarmee het kind wil spelen maar ook over vriendjes met wie het kind wil spelen of de manier waarop. Deze momenten zijn erg belangrijk voor het ontwikkelen van eigen interesses, voorkeuren, het innemen van een rol binnen de groep en totstandkoming van vriendschappelijke relaties tussen kinderen.

Is er veel contact tussen de kinderen onderling en stimuleren de medewerkers dit?

Wij vinden het op kinderdagverblijf ’t Knuffeltje erg leuk om te zien dat kinderen binnen de groepen elkaar leren kennen, eerst naast elkaar en vervolgens met elkaar gaan spelen en dat er echte vriendschappen ontstaan. Met het oog op de sociale ontwikkeling krijgen de kinderen hier alle ruimte voor op ’t Knuffeltje. In de horizontale groepen vindt de sociale interactie op een natuurlijke en spontane manier plaats aangezien kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd vergelijkbare interesses hebben en snel aansluiting bij elkaar vinden. Soms moet de rol van de pedagogisch medewerker zich beperken tot een toeschouwer of desnoods bemiddelaar zodat kinderen niet gestoord worden in hun spel.  

Wat bieden medewerkers als je kind extra aandacht of meer uitdaging nodig heeft?

Op kinderdagverblijf ’t Knuffeltje volgen wij de ontwikkeling van ieder kind. Dit doen wij door middel van observaties en het vastleggen daarvan in het kindvolgsysteem waar wij mee werken. Op deze manier hebben de pedagogisch medewerkers goed beeld of het kindje extra steun nodig heeft of juist meer uitdaging. Met aangepaste activiteiten en 1 op 1 sessies tussen het kindje en de pedagogisch medewerker die tegelijkertijd een rol van een coach op zich neemt, krijgt het kind de aandacht die het nodig heeft. Wij betrekken graag de ouders bij de opvoeding op kinderdagverblijf ’t Knuffeltje. Wij informeren, stimuleren en denken mee.

Worden er ook speciale activiteiten georganiseerd, zoals een peuterworkshop of een bezoek aan een kinderboerderij?

Naast de dagelijkse bewegingsactiviteiten zoals peutergym en dansworkshops is er iedere week muziekles op kinderopvang ’t Knuffeltje gegeven door een erkende muziekdocente. Er wordt ook  vroeg kennis gemaakt met klassieke muziek. Een keer per jaar bereidt het team samen met alle kinderen een groot muzikaal evenement voor. Kinderen maken dagelijks wandelingen naar de kinderboerderij in de buurt en het Delftse Hout. Ook vinden er regelmatig leerzame uitstapjes naar de bibliotheek plaats.

Heb je als ouder een vaste contactpersoon voor je kind?

Als jouw kindje op kinderdagverblijf ’t Knuffeltje zit dan heeft hij of zij een eigen vaste juf en zij is ook het aanspreekpunt voor jou als ouder. Van de vaste leidster hoor je hoe het gaat met je kind en of er bijzonderheden zijn.

Is er aan het begin en einde van de dag tijd om met de medewerker te bespreken hoe de dag van je kind is verlopen?

Wij nemen rustig de tijd voor overdracht zowel aan het begin en aan het einde van de dag. De bijzonderheden op dagniveau worden ook opgeschreven in het schriftje dat iedere dag mee naar huis gaat. In dit schriftje kunnen ouders ook berichten opschrijven voor de juf. 1 keer per week schrijft de juf een nieuwsbrief waarin zij beschrijft welke de pedagogische activiteiten in de afgelopen week zij met de kinderen van haar groep gedaan heeft.

Hoe volgt de medewerker je kind in zijn ontwikkeling?

Op kinderdagverblijf ’t Knuffeltje volgen wij de ontwikkeling van ieder kind. Dit doen wij door middel van observaties en het vastleggen daarvan in het kindvolgsysteem waar wij mee werken. Op deze manier hebben de pedagogisch medewerkers goed beeld of het kindje extra steun nodig heeft of meer uitdaging. Wij betrekken graag ook ouders bij de opvoeding op de opvang. Wij informeren, stimuleren en denken mee aan de oplossingen.

Gebruiken de medewerkers een app of een schriftje waarin de belevenissen en ontwikkeling van je kind worden genoteerd?

De bijzonderheden op dagniveau worden opgeschreven in het schriftje dat iedere dag mee naar huis gaat. In dit schriftje kunnen ouders berichten opschrijven voor de juf en de juf voor de ouders. 1 keer per week schrijft de juf een nieuwsbrief waarin zij beschrijft welke pedagogische activiteiten in de afgelopen week zijn gedaan met de kinderen.

Zijn er oudergesprekken om de ontwikkeling van je kind te bespreken?

Om de ontwikkeling van het kind naar aanleiding van een observatielijst te bespreken worden 10-minuten gesprekken met ouders gehouden. Ouders zijn bovendien altijd welkom om naast de vaste momenten een persoonlijk gesprek in te plannen.

Sluiten de openingstijden aan bij je werktijden?

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje heeft ruime openingstijden. Wij zijn geopend van 7:00 uur tot 18:30 uur. Sluiten deze openingstijden niet aan bij je werktijden? Wij bespreken graag je persoonlijke situatie en komen samen tot een passende oplossing.

Kan ik bij kinderdagverblijf ’t Knuffeltje een flexibel contract of opvang op maat krijgen?

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje biedt flexibele contracten aan. ’t Knuffeltje kijkt samen met jou naar wat het beste bij je past. Wij onderzoeken samen jouw persoonlijke behoefte in combinatie met de kinderopvangtoeslag en komen altijd tot de beste oplossing voor jouw portemonnee. Soms is een vol contract handig maar soms is ook een flexibel contract beter. Maak een afspraak met ons om te kijken wat het beste is voor jou en jouw kindje.

Biedt kinderdagverblijf ’t Knuffeltje peuteropvang (oude peuterspeelzaal)?

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje biedt vanaf 2 januari 2018 ook peuteropvang. Peuteropvang is de nieuwe naam voor de peuterspeelzaal en deze wordt ook niet meer gescheiden van de normale kinderopvang. De peuteropvang biedt peuters een gestructureerd programma in vaste groepen, dat gericht is op spelen, ontmoeten, ontwikkelen en de overgang naar de basisschool. De peuteropvang is een voorziening voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.

De gemeente Delft biedt financiële ondersteuning voor ouders die hun kind graag in contact willen laten komen met andere kinderen en vast kunnen wennen aan een meer schoolse omgeving en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit zal in de meeste gevallen betekenen dat niet allebei de ouders (of de alleenstaande ouder) werkzaam is of een studie volgt.

Anders dan de reguliere peuterspeelzalen zijn bij ’t Knuffeltje de breng en haaltijden volledig vrij in te richten. De subsidie geldt voor maximaal 10,5 uur per week waarbij de opvang verspreid is over 2 dagen.

Zitten de kinderen van dezelfde leeftijd in één groep (horizontale groep)?

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje heeft goede ervaringen met het opvangen van kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in de ruim opgezette en gezellig ingerichte horizontale groepen. Het is dan mogelijk dat de baby’s een aparte groep hebben waar zij lekker vrij kunnen bewegen en ontdekken. De dreumesen en peuters kunnen heerlijk met hun leeftijdsgenootjes spelen. De ruimten zijn groot en ingedeeld in een interesse gebieden. Zo kunnen kinderen samen spelen maar er is ook voldoende ruimte om individueel aan de slag te gaan.

Vanuit de visie van Regio Emilia hebben wij naast de horizontale indeling ook een open deuren beleid op vastgezette tijden. Zo kunnen de kinderen in de ochtend, tussen de middag en aan het einde van de dag verder kijken dan hun eigen groep en andere kinderen en pedagogisch medewerkers ontmoeten.

Wat zijn voordelen van een horizontale groep?

Horizontale indeling heeft onder andere de volgende voordelen:

 • baby’s krijgen een rustige start in een aparte groep.
 • Kinderen hebben meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen.
 • Er zitten vaak minder kinderen in een groep dan bij een verticale groep.
 • Pedagogisch medewerkers hebben specifieke kennis van de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie.
 • Er zijn meer leeftijdsgerichte activiteiten en materialen.
 • Er is minder kans op fysiek en mentaal overwicht van oudere kinderen.
 • Kinderen kunnen doordat ze met leeftijdsgenoten in een groep zitten competitief worden.
 • Net voor de overgang naar de peutergroep kan de dreumes zich vervelen doordat de jongere kinderen geen uitdaging meer bieden.